Chrudimské noviny Doskočil: Je reálné snížení cen vody v roce 2020?

Dnes: 26°C
Zítra: 27°C
Pozítří: 27°C

Doskočil: Je reálné snížení cen vody v roce 2020?

Čeští zákonodárci schválili snížení sazby DPH ze stávajících 15 % na 10 % u vybraných služeb. Mezi ně patří i „úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí“ a „odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi“.

Ve svých mediálních výstupech politici informují veřejnost, že díky tomu má dojít v roce 2020 ke snížení ceny vodného a stočného. Bohužel, ve svých vystoupeních představitelé státu už tolik nezdůrazňují, že k tomu nedojde od počátku roku, ale až od 1. května 2020. To zaprvé. A dále už vůbec nezmiňují, že jejich mnohá současně realizovaná opatření, mají za následek zcela opačný efekt - výrazné zvýšení ceny vstupů do procesu úpravy pitné vody a odvádění vod odpadních.

K jakým změnám v nákladech dojde od roku 2020?

1. Stát zvyšuje cenu za odběr povrchové vody o 3,5 %

2. Oznámeno je zvýšení ceny elektrické energie až o 20 %

3. Dochází ke zvýšení ceny chemikálií o cca 5 %

4. Předpokládat lze nárůst mezd

5. Rostou ceny stavebních prací, které se týkají oprav a obnovy sítí

6. Nově bude povinností provozovatelů od roku 2020 (zpětně již za rok 2019) uhradit poplatky, a to v řádech milionů korun, za vypuštění odpadních vod přes odlehčovací komory na některých ČOV při přívalových deštích. V pozdějších letech má být toto zpoplatnění rozšířeno i na další odlehčovací objekty.

Taková je tedy skutečnost: na jedné straně snížení DPH o 5 % a na straně druhé výrazné zvýšení nákladů na celý proces výroby a čištění vody na základě rozhodnutí státu. Základem pro výpočet ceny vodného a stočného na další období jsou vždy právě uznatelné náklady související s výrobou a dopravou pitné vody ke spotřebiteli, stejně jako náklady na odvod odpadních vod od spotřebitele, jejich vyčištění a vrácení zpět do vodotečí.

U většiny vodárenských společností se cena vodného a stočného vyhlašuje s účinností od 1. ledna běžného roku. Kalkulace ceny za dodávku pitné vody a odvedení vod odpadních na následující rok má tak jasný harmonogram. Je třeba zdůraznit, že stanovení ceny za tyto služby je přitom usměrňováno a regulováno vyhláškou Ministerstva financí ČR.

Co tedy lze do uznatelných nákladů zahrnout?

U vody je to především platba za odběr podzemní nebo povrchové vody. Náklady na úpravu vody, aby se stala pitnou, náklady na kontrolu jakosti vody v sítích, aby splňovala veškeré předepsané hygienické a zdravotní normy. Náklady na údržbu, opravy a rekonstrukce sítí, mzdové náklady, daňové odvody a podobně.

V případě odpadních vod se jedná o náklady na údržbu, opravy a rekonstrukce kanalizačních sítí, přečerpávacích stanic a čistíren odpadních vod (ČOV). Náklady na zajištění čištění odpadních vod, náklady související s likvidací kalů a poplatky za vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodotečí. Podobně jako u pitné vody je nutné i u odpadních vod sledovat jejich kvalitu, zejména před vypuštěním do vodotečí, což sebou samozřejmě nese další finanční náklady. Na řadě čistíren odpadních vod dochází mimo čištění odpadních vod splaškových i k čištění odpadních vod průmyslových a dešťových, které jsou na ČOV odváděny jednotnou kanalizací. Je třeba uvést, že ze zákona nemohou být zpoplatněny dešťové vody z komunikací obcí, měst, komunikací v majetku krajů (správce je SÚS) a státu (správce je ŘSD).

Jednoduše shrnuto, stát žádá po vodárnách, ať je jejich majitelem a provozovatelem kdokoliv, větší a větší platby a odvody finančních prostředků, které ve svém důsledku musí uhradit spotřebitelé a na druhou stranu se prezentuje jako ten, kdo chce snížit cenu vodného a stočného prostřednictvím snížení sazby DPH.

Mgr. Ivo Doskočil, ředitel Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Reklama