Chrudimské noviny Unikátní provedení operety Proso Járy Cimrmana v přímém přenosu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Unikátní provedení operety Proso Járy Cimrmana v přímém přenosu

Chrudim - V Městském kině uvidíte 13. července ve 20 hodin první a jediné koncertní provedení slavných melodií odcizených z operetní fresky Járy Cimrmana Proso. Přímý přenos z Obecního domu v Praze doprovodí odborným výkladem Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Petr Brukner a Robert Bárta.

Od cimrmanologů se dovídáme, že k příležitos­ti zahájení pro­vo­zu slavného vídeňského „Rie­se­nra­du” by­la vy­psána soutěž o nej­lepší ope­re­tu. Obe­slal ji také Čech Jára Ci­mr­man, a to rozmáchlým sed­mi­ho­di­novým dílem Pro­so. Díky své snad je­diné záporné vlast­nos­ti - drobnému škud­lil­ství - ne­po­dal zásil­ku s parti­tu­rou do­po­ručeně, což umožni­lo Fran­zi Leháro­vi, Jo­han­nu Straus­so­vi, Oska­ru Ne­dba­lo­vi a dalším členům po­ro­ty, aby si ge­niální ope­retní fres­ku do­slo­va ro­ze­bra­li. Vědecký tým českých ci­mr­ma­no­logů dokazuje, že au­to­rem světově pro­slulých me­lo­dií z Netopýrů, Pol­ských krví a mno­ha dalších ope­ret je za­po­me­nutý Čech Ci­mr­man.

Původní Cimrmanova opereta zazní v podání Českého národního symfonického orchestru pod vedením dirigenta Libora Peška v rámci hudebního festivalu Prague Proms. Jako sólisté vystoupí sopranistka Adriana Kohútková a tenoři Tomáš Černý a Miloň Čepelka.

Přímý přenos to­ho­to slav­nostního kon­cer­tu do 50 českých kin je pořádán v pro­spěch Cen­t­ra Pa­ra­ple, cha­ri­ta­tivní or­ga­ni­za­ce, která pomáhá fy­zic­ky po­stiženým najít ces­tu zpět do kva­litního živo­ta.

 

Věra Nevečeřalová

Reklama