Chrudimské noviny Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Dnes: 13°C
Zítra: 14°C
Pozítří: 20°C

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Ministerstvo životního prostředí – Další adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy mají zelenou. Od pondělí 1. června 2020 se otevírá možnost požádat si o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Výzva je určena pro externí žadatele, kteří si mohou zažádat o podporu v rámci podprogramů pro adaptaci vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu (podprogramy 115D174, 115D175 a 115D176). Konkrétně mohou na tuto výzvu reagovat fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, občanská sdružení, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.

Výzva cílí na podporu opatření přispívajících k boji se suchem a vytvářejících ekostabilizační funkce krajiny, ať už to jsou žádosti na obnovu krajinných struktur ve formě výsadeb stromořadí, mezí a remízků či extenzivních sadů nebo na budování vodních prvků, jako jsou tůně a mokřady, podporujících přirozený vodní režim v krajině. Dále jsou přijímány žádosti na opatření zvyšující diverzifikaci lesních porostů výsadbou a ochranou druhově vhodných dřevin, na opatření k omezení fragmentace krajiny a na podporu biodiverzity formou vhodného managementu či ochranou přirozených biotopů.

Program poskytuje investiční i neinvestiční finanční prostředky až do výše 100 % způsobilých nákladů. Maximální výše podpory je 250 tisíc korun včetně DPH na lesní a nelesní opatření a 1 milion korun včetně DPH na vodní opatření.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je tradičním ekonomickým nástrojem pro péči o přírodu a krajinu. V uplynulém programovém období, tedy mezi lety 2009–2018, bylo díky němu realizováno přes 1000 projektů externích žadatelů za cca 130 milionů korun. Nejčastěji to byla opatření na výsadbu dřevin a tvorbu tůní. V loňském roce MŽP schválilo nový programový dokument na období 2019–2023 a hned v prvním roce podpořilo na 60 žádostí. Aktuální výzva je vyhlášena jako průběžná s termínem zahájení příjmu žádostí 1. 6. 2020 a ukončením příjmu žádostí 15. 9. 2020 nebo do vyčerpání finanční alokace. Znění Výzvy č. 2/2020 včetně dokumentace Programu a dalších příloh najdete zde.

Věra Nevečeřalová

Reklama