Chrudimské noviny Komu vlastně patří chrudimská voda?

Dnes: 19°C
Zítra: 17°C
Pozítří: 20°C

Komu vlastně patří chrudimská voda?

Chrudim – Z problematiky týkající se „chrudimské vody“ si někteří kandidáti v komunálních volbách doslova uměle vytvořili nosné a zásadní téma. Jako by město nemělo tradiční problémy s parkováním, bydlením a opakujícími se záplavami Na Šancích. S dotazem po majetkových i jiných vztazích, které „chrudimskou vodou“ hýbou, se na vedení radnice obrátila Radmila Poustecká.

Dotaz obsáhle zodpovídá prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Ivo Doskočil. Pitná voda odběratelům v Chrudimi je dodávána prostřednictvím společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. - dále VaK a Vodárenská společnost Chrudim, a. s. - dále VS. Obě společnosti jsou akciovky a jsou řízeny v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Surová voda je získávána částečně ze zdrojů podzemních a částečně ze zdrojů povrchových. V každém případě je však voda majetkem státu,“ říká prokurista Doskočil.

Podzemní voda je čerpána z vrtů v různých lokalitách, povrchová voda je odebírána přímo z vodotečí. V našem případě vodních nádrží Hamry, Seč, Křižanovice a čerpat je možné i z vodní nádrže Práčov. Povolení k odběru surové vody, podzemní nebo povrchové, vydává příslušný vodoprávní úřad a odběratel je povinen zaplatit příslušný poplatek státu za odběr vody. Platba je realizována prostřednictvím příslušného povodí - u nás je to Povodí Labe, státní podnik. Cena hrazená státu za odběr 1 m3 podzemní vody činí více než dvě koruny, cena za odběr stejného množství povrchové vody je téměř trojnásobná. Tato cena je přesně kalkulována a je podmíněna schválením příslušného ministerstva – u jednotlivých povodí se tato cena liší,“ uvádí Ivo Doskočil.

Mimo poplatku za odběr surové vody je státu hrazen i poplatek za vypouštění vyčištěných odpadních vod zpět do vodotečí. VaK je téměř ze 100 % vlastněn obcemi - největší akcionář s necelými 21 % podílu je město Chrudim. Společnost sídlí v městě Chrudim. Ve vlastnictví VAKu jsou z pohledu dodávky vody veškeré vrty k čerpání podzemní vody, potrubí vodovodních řadů - nikoliv přípojky k jednotlivým odběratelům, úpravny vody, čerpací stanice a vodojemy. Z hlediska odvádění odpadních vod je v majetku VaKu většina kanalizačních řadů – opět ale ne přípojky k objektům jednotlivých smluvních partnerů, přečerpávací stanice a čistírny odpadních vod. VS je stejně jako VAK akciovou společností, opět se sídlem v Chrudimi. Má celkem dva akcionáře, přičemž větším z nich je Energie AG Bohemia s. r. o.. Ta má sídlo v Českých Budějovicích – tedy česká firma, ale s vazbou na podobný subjekt v zahraničí. Druhým akcionářem je VaK,“ vysvětluje prokurista VaKu majetkové poměry.

Dle uzavřené smlouvy může tato společnost provádět některé aktivity pouze po 100% souhlasu všech akcionářů, takže nelze říci, že si vedení společnosti VS dělá, co chce, protože nemalý vliv na její chod má VaK. Společnost VS je zaměřena na provoz směrem k odběratelům. To znamená, že se stará o veškeré smluvní vztahy s jednotlivými odběrateli. Jde třeba o uzavírání smluv, provádění veškerých změn ve smlouvách, zajištění pravidelných odečtů, fakturace směrem k odběratelům, vyřizování reklamací a stížností a tak dále. Z hlediska provozního zajišťuje naplnění všech zákonných ustanovení spojených s dodávkou pitné vody k odběratelům a naopak odvádění a čištění odpadních vod. Řeší veškeré poruchy na rozvodných sítích vodovodů i kanalizací, zajišťuje náhradní dodávku vody v případě poruchy nebo během rekonstrukce vodovodní sítě, zajišťuje provoz dispečinku, provádí pravidelnou preventivní údržbu technologických zařízení v objektech i na sítích,“ říká Ivo Doskočil.

Často bývá diskutována cena vodného a stočného v oblasti Chrudimska – její výše je kompromisem složitých jednání zástupců obou společností. Zjednodušeně lze tento proces popsat tak, že na základě zákonem definovaných uznatelných nákladů na provoz provádí VS výpočet návrhu vodného a stočného na další období a ten předkládá ke schválení vedení společnosti VAK. Po jejím schválení je cena v dostatečném předstihu vyhlášena a zveřejněna. Zveřejnění je prezentováno na vlastních webových stránkách obou společností a prostřednictvím medií. Jednání o cenách vodného a stočného nejsou jednoduchá, jednání jsou zpravidla několika kolová a probíhají po dobu 2–3 měsíců,“ tvrdí prokurista.

Vstupem společnosti Energie AG Bohemia do VS Chrudim je využito řady synergických efektů holdingového uspořádání, včetně vzdálené vazby na zahraničního partnera, v nejrůznějších oblastech - legislativní, informační technologie a zpracování dat, telekomunikace, nižší náklady materiálové a podobně. Jak je uvedeno výše, je provozovatelem vodárenské infrastruktury na Chrudimsku česká společnost - VS Chrudim, vlastněná českými subjekty - VAK Chrudim a Energie AG Bohemia s. r. o.. Je tedy zřejmé, že provozovatel - VS Chrudim, je vlastněn pouze subjekty, které byly zřízeny a mají sídlo na území České republiky. Majiteli veškerých sítí a souvisejících objektů, včetně úpraven vody a čistíren odpadních vod - VaKu Chrudim, jsou téměř ze 100 % obce převážně bývalého okresu Chrudim. Žádný z akcionářů této společnosti nemá sídlo v zahraničí. A konečně surová voda, ze které je pitná voda vyráběna, je ze zákona majetkem České republiky. Jen z neznalosti je tedy možné tvrdit, že chrudimská voda je rakouské firmy. Pokud by vodárenskou infrastrukturu, například města Chrudim, spravoval malý subjekt, bude jen obtížně schopen zajistit celý provoz, včetně veškeré související agendy, se stejnými nebo nižšími provozními náklady,“ uzavírá prokurista Vodovodů a kanalizací Chrudim a.s., Ivo Doskočil.

red

Reklama

Obrázek uživatele peggy
#6646 peggy 4. Říjen 2018 - 13:11
Energie AG Bohemia s. r. o. sice má sídlo v Čechách, ale podle výpisu z rejstříku je z 99% vlastněn společností Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH 4021 Linz, Böhmerwaldstrasse, Rakouská republika. Napsat o této firmě, že je to tedy česká firma, ale s vazbou na podobný subjekt v zahraničí, je silně zavádějící...