Chrudimské noviny Ne všechna odstavená auta v Chrudimi jsou autovraky, město je naposledy likvidovalo před třemi lety

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ne všechna odstavená auta v Chrudimi jsou autovraky, město je naposledy likvidovalo před třemi lety

Chrudim - Přestože se zdá, že odstavených vozidel v chrudimských ulicích přibývá, nemusí jít nutně o autovraky. Ne každé nepojízdné auto bez registrační značky se dá totiž vměstnat do definice, kterou stanovuje zákon.

Neudržovaný vůz nemusí být autovrakem.  Foto: Chrudimské noviny

„V případě odstaveného vozidla, u kterého je odstraněna pouze SPZ a auto má jen zanedbaný vzhled, nebo je u takového vozidla SPZ ponechána, nejde o vrak ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, jakkoli by byl patrný úmysl majitele se auta zbavit. Ani prošlá technická prohlídka či emise nezakládají trvalou technickou nezpůsobilost vozidla,“ vysvětluje mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

Na Rozhledně parkuje opuštených aut několik.  Foto: Chrudimské noviny

Pokud jde o vrak odstavený na území obce, postupuje se podle zákona o odpadech. Obecní úřad po dvou měsících od okamžiku, kdy se o něm dozví, přemístí vrak na vybrané parkoviště. Spolu s tím vyvěsí na úřední desce informaci o umístění vozidla na parkovišti, a je-li to možné, písemně vyrozumí i vlastníka vraku.

Po uplynutí dvou měsíců od vyvěšení, případně od vyrozumění vlastníka - jestliže se ho podařilo nalézt a předat mu vyrozumění o umístění vraku na parkoviště, jej předá provozovateli zařízení k odstraňování autovraků. Náklady vynaložené obcí je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

...i poměrně zachovalá Alfa.  Foto: Chrudimské noviny

Jestliže jde o vrak odstavený na místní komunikaci, postupuje se podle zákona o pozemních komunikacích. Samotná likvidace vraku by měla probíhat rovněž podle zákona o odpadech.

Podle tohoto zákona je autovrakem „každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích a stalo se odpadem.“ V režimu tohoto zákona je to v podstatě každé motorové vozidlo, bez ohledu na jeho technický stav, kterého se majitel zbavil nebo chce zbavit.

"Unavený" Renault u nádraží.  Foto: Chrudimské noviny

Naproti tomu zákon o pozemních komunikacích jednoznačně definuje vrak jako vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno SPZ, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (například faktická demolice vozidla dopravní nehodou , chybějící části karosérie, nekompletní pohonná jednotka včetně převodového ústrojí a náprav, a to bez ohledu na označení SPZ).

I zde chybí značky.  Foto: Chrudimské noviny

Usnesením rady města z roku 2005, byla řešením záležitostí autovraků podle zákona o pozemních komunikacích na území města Chrudim pověřena městská policie.

„Odstraňování a následná likvidace těchto autovraků naposledy probíhala v souvislosti s blokovým čištěním komunikací v roce 2010, kdy byly po provedení legislativních úkonů  - oznámení, vyvěšení na úřední desce, stanovení technického stavu a provedení odhadu hodnoty vozidla, přemístěny do areálu Technických služeb a následně zajištěna jejich ekologická likvidace. V některých případech si autovraky na upozornění zlikvidovali jejich majitelé. Tím pádem město nemuselo na své náklady likvidovat žádný vrak,“ popisuje Drašnarová aktuální situaci v Chrudimi.

Prozatím jen píchlé kolo.  Foto: Chrudimské noviny

„V poslední době nebylo na území města Chrudim zaregistrováno vozidlo, které by splňovalo výše uvedené znaky pro jeho prohlášení za vrak, byť k tomuto stavu některá odstavená vozidla již směřují,“ uzavírá mluvčí radnice. 

red

Reklama