Chrudimské noviny O co ve skutečnosti jde v připravovaném Programu regenerace městské památkové zóny Chrudim?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

O co ve skutečnosti jde v připravovaném Programu regenerace městské památkové zóny Chrudim?

Chrudim - Od června do září bude zpracováván Program regenerace, tedy dokument, který si zadalo město a který podrobně mapuje městskou památkovou zónu a její problematiku s ohledem na opravy a údržbu památkově chráněných objektů.


Podle starosty Petra Řezníčka (SNK-ED) by takový dokument mělo mít každé město, které se o památky stará.


„Program regenerace je programem ministerstva kultury a každé město by mělo mít zpracovaný jistý materiál, který příslušnou zónu či rezervaci popisuje z pohledu památek nebo života v zóně. Do konce tohoto roku by měl být Program regenerace městské památkové zóny Chrudim po konzultaci v komisi rady a architektem města připraven ke schvalování,“ vysvětluje starosta.


I takto si památkovou péči představují někteří majitelé historických domů.  Foto: Chrudimské noviny
 


Podrobnější informace pak poskytla vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Jana Stehlíková:


„Nejedná se v pravém slova smyslu o projekt, ale o dokument průzkumové, stavebně-historické povahy (oficiálním názvem Program regenerace), jehož cílem je perfektně poznat z architektonického a urbanistického hlediska městský památkový fond a získat tak přehledný podklad nároků a potřeb oprav ve výhledu nejméně deseti let.


Zpracování dokumentu je financováno z rozpočtu města. Vyhotovením dokumentu bude splněna podmínka účasti v Programu regenerace, dokument bude v jednom vyhotovení předán na ministerstvo kultury. Jde o teoretický dokument, který je v prvé řadě předepsán Zásadami programu na každých 10 let město se rozhodlo zadat vypracování se širším záběrem a potencionální využitelností, na vyšší úrovni s prvky plošného průzkumu.“


Materiály zpracovává Radek František Václavík, kterého město vybralo na základě nejnižší cenové nabídky.


„Na dokumentu pan MgA. Václavík pracuje od dubna letošního roku a termín dokončení je konec října 2012. Specializace, zkušenost a odbornost zpracovatele byly kritérii pro oslovení tří zpracovatelů, z nichž byl František Václavík vybrán na základě nejnižší cenové nabídky. Dokumentace obdobného zadání pro města srovnatelné velikosti byly zpracovány za více než dvojnásobnou částku. Posloupnost zpracování dokumentu je zcela v odborné kompetenci zpracovatele. Nyní probíhají jednání, kde zpracovatel informuje o stavu rozpracovanosti,“ uvádí podrobnosti Stehlíková.


Dostane se i na Rohrbacha?  Foto: Chrudimské noviny
 


Projekt regenerace se samozřejmě dotkne i majitelů dotčených nemovitostí. „Jednání s majiteli bude pro město, jako zprostředkovatele státních dotací z Programu regenerace, aktuální až v případě podání žádosti vlastníka kulturní památky o zařazení do samotného Programu za účelem konkrétní opravy. Případné jednání za účelem zpracování výše zmíněného dokumentu je opět věcí zpracovatele a jeho záměrů.


Objem získaných finančních prostředků na jednotlivá léta se nedá odhadovat, má ale spíše klesající tendenci. Město logicky zařazuje do programu i svoje objekty. Příspěvek obecně mohou očekávat jen vlastníci s perfektně projektově připraveným a se státní památkovou péčí předem projednaným záměrem opravy. Jiným vlastníkům to samo o sobě žádné povinnosti nepřinese, povinnost starat se o památku ve svém vlastnictví na vlastní náklady vyplývá přímo z památkového zákona a není podmíněná získáním jakékoliv dotace,“ uzavírá Stehlíková.


 

Jakub Valenta

Reklama