Chrudimské noviny Regulační plán má ochránit Automatické mlýny před živelnou přestavbou a uchránit jejich historickou hodnotu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Regulační plán má ochránit Automatické mlýny před živelnou přestavbou a uchránit jejich historickou hodnotu

Pardubice - Město pořídí regulační plán areálu Automatických mlýnů a jeho okolí. Chce jím chránit historickou hodnotu národní technické památky z dílny architekta Josefa Gočára, urbanistickou hodnotu celého areálu i okolí a jeho vazbu na památkovou rezervaci, tedy na historické centrum města.

„Představitelé města Pardubice jsou si významu budovy Automatických mlýnů i tohoto území s obrovským a dosud nevyužitým městotvorným potenciálem velmi dobře vědomi. V současnosti, kdy celý areál mlýnů mění majitele, cítí zastupitelstvo města povinnost tyto hodnoty ve veřejném zájmu hájit. Město chce nejprve jasně formulovat základní funkční, urbanistické a architektonické podmínky, tedy základní principy regulace přestavby areálu Automatických mlýnů tak, aby vyjednávací pozice města vůči novému majiteli areálu byla zcela transparentní. Tyto základní principy budou i podkladem pro jednání se zpracovatelem regulačního plánu, jehož pořízení dnes zastupitelé rovněž schválili,“ říká pardubický primátor Martin Charvát (ANO 2011) poté, co zastupitelé deklarovali zájem chránit Mlýny a cenné území před případným znehodnocením a schválili pořízení Regulačního plánu Mlýny. „Nám, tedy radě města, šlo od začátku o to, mít možnost ovlivnit budoucnost automatických mlýnů, nikoliv je koupit za každou cenu stůj co stůj a ani jsme to nikdy neměli v programovém prohlášení, jak je nám nyní podsouváno,“ doplňuje primátor.

Odbor hlavního architekta na základě usnesení zastupitelstva zpracuje základní principy funkční i prostorové regulace území areálu Automatických mlýnů a předloží je do konce března zastupitelstvu. Tento prozatím nezávazný dokument bude následně podkladem pro jednání se zpracovatelem Regulačního plánu Mlýny. Po veřejném projednání podle stavebního zákona a zapracování připomínek bude regulační plán předložen zastupitelům ke schválení a vydání a stane se tak závazným podkladem pro rozhodování v území.

Regulační plán mimo jiné navrhne optimální plošné i prostorové uspořádání území navazujícího na Mlýny s cílem stabilizovat urbanistickou strukturu území kompaktního města v historickém jádru Pardubic a vytvořit zde podmínky pro občanskou vybavenost v kombinaci s bydlením městského typu. Samozřejmě s ohledem na stávající památkově chráněné objekty Automatických mlýnů, těsnou blízkost historického jádra města i bezprostřední vazbu na park Na Špici a nábřeží Chrudimky.

Regulační plán Mlýny prověří také možnosti nového využití stávajících památkově chráněných objektů Winternitzových automatických mlýnů, zajistí jejich zachování, citlivé propojení s novou zástavbou a zejména navrhne vhodný způsob zapojení areálu do polyfunkčního území městského centra. Automatické mlýny, vybudované počátkem dvacátého století, projektoval pro rodinu Winternitzů Josef Gočár. Provoz v nich byl ukončen v roce 2013, ale zůstávají jednou z dominant Pardubic a jednou z nejvýznamnějších staveb moderní architektury v regionu.

Roman Zahrádka

Reklama