Chrudimské noviny Radní navrhují zredukovat počet Osobností města Chrudim na čtyři ročně

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Radní navrhují zredukovat počet Osobností města Chrudim na čtyři ročně

Chrudim - Městští radní se rozhodli zredukovat počet Osobností města Chrudim. Chtějí navrhnout zastupitelům, aby podpořili nová pravidla, podle nichž může tento titul připadnout každoročně maximálně čtyřem lidem, zatímco letos ho dostalo šest lidí. 

Ceny mají být osobnostem podle návrhu udělovány za výraznou aktivitu v předcházejícím roce a v roce udílení ceny nebo za několikaletý či celoživotní přínos v oblastech kultury, sportu a vzdělávání, technicko - ekonomickém rozvoji a filantropii. V každé z těchto oblastí bude možné ocenit vždy jen jediného člověka.

Nově může být cena udělena také in memoriam nebo budou moci narozdíl od dosavadní praxe navrhovat kandidáty i jednotliví občané města.

My si jen připomeňme, že letos se pocty města dostalo Eduardu Beránkovi, Josefu Kopečnému, Františku Novému, Miroslavu Alexovi, Petru Židkovi a Ladislavu Musilovi.

V hlasování čtenářů Chrudimských novin, kterého se zúčastnilo 249 lidí, zvítězil František Nový, který obdržel 90 hlasů, na druhém místě skončil Miroslav Alexa, pro kterého hlasovalo 65 čtenářů, třetí Eduard Beránek, jenž dostal 57 hlasů, čtvrtý Petr Židek 27 hlasů, pátý Josef Kopečný se sedmi hlasy a šestý Ladislav Musil s třemi hlasy.

Nyní si jednotlivé osobnosti a jejich navrhovatele představíme:

Eduard Beránek
Cena v oblasti školství, sportu a komunální politiky

Zdůvodnění: pan Eduard Beránek, známý jako ředitel Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi se v roce 1989 nebál postavit spolu s několika dalšími pedagogy předchozímu totalitnímu řediteli. Byl zvolen na jeho pozici a stál za výraznou proměnou chrudimského gymnázia.

Pod jeho vedením se škola stala jednou z nejprestižnějších vzdělávacích institucí v Pardubickém kraji. Studenti této školy se pravidelně umisťují na předních příčkách různě zaměřených studentských soutěží.

Za jeho vedení a ve spolupráci s Pardubickým krajem byla zahájena postupná rekonstrukce zchátralé budovy, v které je gymnázium umístěno. Eduard Beránek se stal inspirací pro mnohé studenty. Podílel se i na vytváření základního školství v Chrudimi, a to zejména z pozice předsedy Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Chrudim, kde působil do dubna tohoto roku na pozici jejího předsedy.

Pan Beránek výrazně pomohl i k rozvoji chrudimské atletiky, jako člen chrudimského atletického klubu a později jako i jeho předseda.

Od roku 1990 až do dubna 2011 byl Eduard Beránek nepřetržitě členem Zastupitelstva města. Zvolen byl také několikrát do Rady města Chrudim. Jeho zkušenosti a vědomosti nepochybně přispěly k rozvoji města.

Potvrzují to i volební výsledky v komunálních volbách, ve kterých získával značné množství preferenčních hlasů. Eduard Beránek v roce 2011 kvůli svému důchodovému věku odchází z pozice ředitele gymnázia.

Udělení ceny Osobnost města Chrudim by bylo vhodným poděkováním za jeho dlouholetý přínos tomuto městu.

Navrhovatelé: Petr Lichtenberg, člen Zastupitelstva města Chrudim, Ing. Luděk Vlk, člen Zastupitelstva města Chrudim.

Ing. arch. Josef Kopečný
Cena v oblasti kultury

Zdůvodnění: pan architekt Josef Kopečný po absolvování gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu architektury a pozemního stavitelství. Promoval v roce 1960 s červeným diplomem a nastoupil do Stavoprojektu Hradec Králové a později do Stavoprojektu Pardubice.

Od roku 1971 pracoval v Drusposu Pardubice až do jeho zániku v roce 1991. Poté založil samostatný ateliér v Chrudimi, který funguje dodnes. Vyprojektoval na desítky staveb po východních Čechách.

Z významných staveb v Chrudimi připomeňme realizaci přestavby celé ulice Novoměstské (1982–1986), bytové lékařské domy s garážemi u nemocnice (1990–1991), interiér Informačního centra (1993), FIT centrum na Palackého ulici (2002). Z posledních významných projektů přibyla Rekonstrukce Červené kapličky (2011).

V Chrudimi pracuje 37 let v lyžařském oddíle jako aktivní funkcionář a pracovník s mládeží, 20 let zasedá ve stavebních komisích města, poslední 4 roky předsedá občanskému sdružení Chrudimští patrioti, které se snaží občany seznamovat se zajímavými problémy, děním ve městě a pořádá přednášky.

Bojuje za realizaci obchvatu města. Za svou činorodou práci, která reprezentuje město Chrudim si jistě navrhované ocenění zaslouží.

Navrhovatel: Jaromír Voženílek, předseda Lyžařského oddílu TJ Chrudim.

František Nový
Cena v oblasti kultury

Zdůvodnění: pan František Nový se narodil v roce 1938 ve Svratce, na českomoravském pomezí, které bylo i je inspirativním prostředím výtvarných umělců. Od roku 1945 žije v Chrudimi, ale do rodné Svratky se často vrací.

František Nový absolvoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde studoval výtvarnou výchovu u profesora E. Hrdličky, J. Hendrycha a O. Karla. Jako pedagog působil v tehdejší Lidové škole umění v Chrudimi, kde od roku 1991 do odchodu do penze vykonával funkci ředitele školy.

Po celou dobu svého působení v Chrudimi se věnoval osvětové činnosti v oblasti výtvarného umění, a to nejen mezi svými žáky, ale i mezi dospělou veřejností prostřednictvím Klubu přátel výtvarného umění, jehož byl po léta předsedou.

Aktivně se podílel na přípravách pravidelných Trienále českého ex libris v Chrudimi a zasloužil se o tradici sběratelství ex libris v našem městě. Sám patří mezi významné sběratele.

Kromě těchto aktivit se František Nový věnoval i své vlastní tvorbě v oboru malba, keramika a grafika. Dokládá to řada jeho výstav (např. v Regionálním muzeu v Chrudimi, ve Svratouchu aj.).

Poslední dobou se věnuje krajinomalbě inspirované prostředím Svratecka. Svá díla sám nazývá zdrobněle obrázky, i když jde o rozměrnější práce. Z každého obrázku lze vycítit pocit klidu, sounáležitosti, harmonie a bezpečí domova.

Za dlouholetý přínos našemu městu si jistě pan František Nový navrhované ocenění zaslouží.

Navrhovatel: Ivan Baborák, za kulturní komisi Rady města.

Miroslav Alexa
Cena v oblasti kultury a sportu

Zdůvodnění: Pan Miroslav Alexa působí v oblasti sportu od dětských let. Je především znám jako atlet v TJ Transporta Chrudim. 31 let je aktivním členem Klubu rekreačních běžců Chrudim. Pod jeho vedením se odehrávají každoroční malé i velké ceny Monaka. Spolupořádá další běhy v regionu i v České republice (Lukavice, Zaječice, Nasavrky, Pardubice, Hradec Králové).

V oblasti kultury je znám jako kreslíř. Jeho výstavy byly nejen v Chrudimi, ale i v Olešnici, Slatiňanech, Šaraticích, Bojanově či Hradci Králové. Kromě toho přispívá svými obrázky do Chrudimského deníku a časopisu Běhej. Jeho vtipy, omalovánky a obrázky jsou známy i v Evropě.

V oblasti loutkového divadla se poprvé objevil při 11. ročníku Loutkářské Chrudimi. V loutkovém divadle působí dodnes jako výtvarník při výrobě scén a loutek. Zúčastnil se i dvou loutkářských přehlídek, 55. a 56. ročníku v letech 2006 a 2007 v hlavním programu.

Dodnes jeho loutky dělají radost po celé Evropě. Za svou činorodou práci si navrhované ocenění jistě zaslouží.

Navrhovatel: Libor Štumpf, Loutkářský soubor Ahoj Chrudim.

Petr Židek
Cena v oblasti pedagogické činnosti - hudbě

Zdůvodnění: Chrudimský rodák Petr Židek (nar. 1942) vyrostl v podnětném rodinném hudebním prostředí svého otce, skladatele a varhaníka Karla Židka (1912 – 2001). V letech 1956 – 1961 studoval na Vyšší hudební škole – konzervatoři v Kroměříži hru na flétnu u prof. Roberta Slámy a hru na varhany u prof. P. Procházky.

Krátce po absolutoriu byl členem Vojenského uměleckého souboru Praha (1962 – 1963) a od r. 1963 se až doposud věnuje hudebně - pedagogické činnosti.

Tu započal nejprve na LŠU Chrudim, kde také krátce vykonával funkci zástupce ředitele školy (1970/71). Od roku 1978 do roku 2006 působí jako ředitel ZUŠ J. N. Filcíka Chrast. Z významných pedagogických úspěchů připomeňme řadu cen z krajských i celostátních soutěží, např. 1. cena v ústředním kole soutěže Jazzových orchestrů Ostrava 1971.

Řada bývalých žáků Petra Židka se dnes věnuje hudbě profesionálně, např. Roman Novotný, flétnista České filharmonie a člen dechového kvinteta Afflatus, Otto Ceral, učitel na ZUŠ Pardubice, Pavlína Divošová, ředitelka ZUŠ J. N. Filcíka Chrast aj.

Dlouhá léta se Petr Židek podílí také aktivně na hudebním životě města Chrudim i celého regionu jednak jako člen Chrudimské filharmonie (1960 – 1974) a dechového orchestru (1965 - 1974), flétnista pardubického divadelního orchestru (1965 – 1975) i Symfonického orchestru Pardubice (1964 – 1975), Dechového kvarteta Pardubice.

Na všech svých pedagogických pracovištích vytvářel společně se svými kolegy různá komorní sdružení. Od
roku 1980 působí také jako varhaník při chrudimské radnici. Roku 1974 se stává členem Orchestru Akordeon Hradec Králové a v roce 1994 přebírá jeho vedení jako dirigent.

Hlavním celoživotním posláním Petra Židka je kompoziční a aranžérská práce, jež je po celou dobu velmi úzce spjata s jeho všestrannou muzikantskou a pedagogickou činností. Počet upravených skladeb pro různé nástroje, komorní sdružení a orchestry se jen stěží dá odhadnout (několik tisíc).

Skladatelská činnost Petra Židka dosahuje v současnosti počtu 240 opusových čísel. Její počátky spadají do autorových studijních let (1956). Hlavní inspirační zdroje nalezl dále zejména v hudbě barokní, francouzské („Pařížská Šestka“) a jazzu. Jeho početná díla jsou i swingové povahy.

Těžištěm tvorby je komorní hudba a především skladby pro děti, z nichž již byla řada vydána tiskem a postupně se šíří po celé naší vlasti, což je patrné např. z mnohých soutěží základních uměleckých škol.

Městu Chrudim je ctí, že taková osobnost zde žije, pracuje a město reprezentuje.

Navrhovatel: Mgr. Petr Řezníček, člen Zastupitelstva města Chrudim.

Ladislav Musil
Cena v oblasti stavebnictví, bytová výstavba

Zdůvodnění: Pan Ladislav Musil se narodil roku 1932, vystudoval Dřevařskou průmyslovou školu, kterou ukončil roku 1950. Poté úspěšně složil maturitní zkoušku na další průmyslové škole – stavební, roku 1957.

Je znám zejména jako stavbyvedoucí Pozemních staveb Pardubice a podílel se s touto firmou na výstavbě Chrudimi. Po roce 1971 měl možnost dokončit výstavbu panelových domů v ulici U Stadionu (včetně školy základní i mateřské, restaurace aj.). Výstavbu prováděl se zájmem, s oblibou a rád.

Po dokončení této velkolepé práce, začal budovat v tehdejší ulici Víta Nejedlého základní školu a mateřskou školu, v ulici Havlíčkova - restauraci Kateřina. Jeho rukama prošla řada staveb před „Starou Transportou“, v sídlištích Na Rozhledně, U Hasičárny aj.

Pan Musil nebyl jen typickým technickohospodářským pracovníkem uvedeného pracovního zařazení, kterých bylo jistě více. Pan Musil byl „Panem Stavitelem“, skutečnou osobností v tomto oboru. Byl kreativní, houževnatý a nebál se jít do osobních střetnutí v rámci své pracovní i nepracovní komunikace.

Jeho tvrdošíjnost v rámci dozorování a kontroly výstavby bytových domů v Chrudimi na sklonku minulého režimu příznivě ovlivnila kvalitu panelových domů v Chrudimi s ohledem na standardní úroveň tehdejší produkce panelové výroby.

V době, kdy to bylo jen trochu možné, ovlivnil Ladislav Musil svými neustále opakovanými požadavky vedení podniku, a dosáhl tak změny dodavatele ve prospěch tehdy relativně kvalitní výroby panelů
z Vysokého Mýta.

Návrh na Osobnost města Chrudim 2012 je podáván po konzultacích s panem Jaroslavem Novotným (viz Osobnosti města). Kromě shora uvedených důvodů mělo působení pana Ladislava Musila dlouhodobý významný přínos pro bydlení chrudimského obyvatelstva.

Navrhovatel: JUDr. Miroslav Tejkl, člen Zastupitelstva města Chrudim.

Termín slavnostního předání cen Osobnost města Chrudim za rok 2011 se uskuteční ¨v neděli 29. dubna 2012 dopoledne v rámci festivalu Athény východních Čech, pravděpodobně v klášterních zahradách.

Akci zajistí Chrudimská beseda, městské kulturní středisko, ve spolupráci s Tomášem Židkem a Odborem školství, kultury, sportu a památkové péče.

 

Roman Zahrádka

Reklama