Chrudimské noviny Zajímavý zvrat - ze zaneseného jezu u parku Střelnice má dát vybagrovat letitý svinčík místní důchodce!

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zajímavý zvrat - ze zaneseného jezu u parku Střelnice má dát vybagrovat letitý svinčík místní důchodce!

Chrudim - Zhruba před týdnem jsme informovali o neutěšeném stavu ramene Chrudimky v blízkosti parku Střelnice, které se obecně označuje jako „náhon“. Místní si zde stěžují na nekorektní jednání radnice i údajného vlastníka toku - Povodí Labe.


Vyjádření mluvčího Povodí Labe Václava Jiráska, které je podle města majitelem, se nyní podařilo konečně získat. Mluvčí Jirásek tvrdí, že je zmiňované rameno Chrudimky bezejmenným vodním tokem, který patří nejspíše k mlýnu. Vlastníkem mlýna je pak Antonín Podhájský, jemuž pravidelně svod dešťové kanalizace podemílá břehy jeho zahrady.


Mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek
 


„K neutěšeného stavu koryta náhonu uvádíme, že v místě naproti bývalému mlýnu se nachází odlehčení z jednotné kanalizace města Chrudim, kde při každém větším dešti dochází k přetékání do vodního toku. Takových odlehčovacích zařízení je po celé Chrudimi několik. V jejich případě je třeba se obrátit na jejich majitele, kterým je VaK Chrudim,“ vysvětluje majetkové vztahy mluvčí Jirásek.


Podle něj je pak majitelem zaneseného jezu důchodce Antonín Podhájský. „Ve věci zaneseného náhonu sdělujeme, že rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje se nejedná o vodní dílo, ale o vodní tok. Na tomto bezejmenném vodním toku stojí stavidlový jez navazující na bývalý mlýn. Do zmíněného nadjezí zaúsťuje výše zmíněný kanalizační odlehčovač. Nadjezí jezu je silně zaneseno, prakticky po přepadovou hranu jezu.


Povodí Labe není vlastníkem zmíněného jezu, ani mu není znám jeho vlastník. Jez v minulosti sloužil ke vzdouvání vody pro mlýn, v jehož blízkosti se nachází. Proto se domníváme, že je majitelem jezu majitel bývalého mlýna. Podle zákona o vodách je vlastník tohoto vodního díla povinen udržovat na vlastní náklady v řádném stavu jak dno a břehy v oblasti vzdutí, tak se i starat v něm o plynulý průtok vody, zejména odstraňovat nánosy a překážky,“ popisuje Jirásek povinnosti plynoucí ze zákona o vodách.


Nezbyde Podhájskému, než objednat bagr na vlastní náklady?  Foto: Chrudimské noviny
 


Právní rozbor sice nemáme k dispozici, ale v praxi by výše uvedené znamenalo, že bude muset Antonín Podhájský na své náklady nechávat odstraňovat nánosy, které do nadjezí přinesla dešťová kanalizace, vlastněná firmou se stále se zvyšujícím ziskem - tedy chrudimským VaKem.


„Vyžaduje-li to veřejný zájem, pak doporučujeme, aby se město Chrudim, či samotní občané obrátili na příslušný vodoprávní úřad s podnětem zjednání nápravy při plnění povinností vlastníka jezu,“ uzavírá mluvčí Povodí Labe „kauzu“ se zaneseným jezem.


 Kvalita vody, v níž se pravidelně objevují nerůznější odpadky a exkrementy havranů je podle rozborů prováděných Povodím zcela v normě.


„Co se týká vyhodnocení jakosti  vody Chrudimky v profilech sledování jakosti povrchových vod „nad a pod“ místem vypouštění v lokalitě Střelnice do náhona, tak lze konstatovat, že jsou v drtivé většině ukazatelů splněny normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod.“

Jakub Valenta

Reklama