Chrudimské noviny Když nevidíme příčiny dusné atmosféry mezi městem a podnikateli

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Když nevidíme příčiny dusné atmosféry mezi městem a podnikateli

Chrudim byla po celé minulé století a stále ještě je baštou strojírenství. Není proto divu, že se tu usídlila i firma Siag, vyrábějící obří kovové tubusy pro výstavbu větrných elektráren takřka po celém světě, nejvíce však v západní Evropě. A právě tato výroba je přirozeně spojena i s nutností přepravy těchto nadměrných těles po místních komunikacích, které ale nejsou na něco takového ve většině vůbec připraveny. Světlou výjimku tvoří v tomto pouze kruhová křižovatka U Guláška, která už má potřebné parametry, takže nedochází při uvedených transportech k jejímu poničení.

V posledních měsících a týdnech jsme si však zvykli v souvislosti s těmito transporty číst a poslouchat, že jsou případná poničení používaných "kruháků" klasifikována strážníky jako dopravní nehody a jsou poté řešena ve spolupráci s republikovou policií. Ano, připouštím, po právní stránce je to nejspíš nutnost, ale po vztahové naprostá zbytečnost, protože by se dalo něčemu takovému předejít. Dalo by se totiž stejně jako U Guláška tlačit na Ředitelství silnic a dálnic, aby rozměry kruhových objezdů potřebě nadměrných nákladů přizpůsobilo. Konečně, je to v zájmu města i jeho občanů, kterým dává Siag obživu. Jakmile ale vstoupí do vztahu mezi podnikatelským subjektem a městem muži v uniformách, je přátelskému ovzduší konec a nelze očekávat nějakou plodnou spolupráci. A právě tomu je třeba udělat co nejrychleji přítrž, jinak Chrudim snadno získá pověst města, jež podnikání nepřeje. A přesně tohle může odradit další možné investory, kteří půjdou raději jinam.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele Lajos
#3733 Lajos 24. Září 2015 - 23:18
Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu § 47 Dopravní nehoda (1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. (2) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen a) neprodleně zastavit vozidlo, b) zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi podle odstavců 4 a 5, c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, a d) spolupracovat při zjišťování skutkového stavu. (3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla, b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby, c) označit místo dopravní nehody, d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob, e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo, f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. (4) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy, c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody. (5) Povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní nehodě a) dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, b) dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích20a), nebo c) účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Obrázek uživatele P.Orka
#3736 P.Orka 25. Září 2015 - 20:05
Ano, přispěvatel Lajos nám v praxi předvedl pravdivost tohoto článku ;-)
Obrázek uživatele Pavel
#3759 Pavel 30. Září 2015 - 0:28
Zeptejte se Řezníčka, proč se tak k podnikatelům chová. Chce je všechny z Chrudimi vyštvat a poté i občany, aby to zůstal jen on sám, jeho kývači a ODS?